On this day we especially pray for and remember our mothers, grandmothers, and all the women who are not mothers but who have also loved and guided us with motherly care and compassion, whether they are near, far or with the Lord.  Ave Maria!

Lord Jesus Christ,
You chose to put yourself — tiny, needy and helpless —
into the nurturing and watchful hands of a human mother.
Since then, every act of mothering, both physical and spiritual,
in every time and every corner of the world recollects Mary’s.
Inspired by this example, we, too, honour our mothers and mother figures today.

Bless these women, that they may be strengthened as Christian mothers and nurturers.
Let the example of their faith and love shine forth. Grant that we, their sons and daughters,
honour them always with a spirit of profound love and respect.

We ask this in Your holy name.

Amen.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Ngài đã chọn đặt mình nhỏ bé, thiếu thốn và bất lực vào bàn tay chăm sóc và nuôi dưỡng của một người mẹ nhân loại. Kể từ đó, mọi hành động của một người mẹ, cả về vật chất lẫn tinh thần, ở mọi thời và mọi nơi trên thế giới đều gợi nhớ đến Mẹ Maria. Lấy cảm hứng từ Mẹ, ngày hôm nay chúng ta tôn vinh những người mẹ và hình tượng người mẹ của chúng ta. Xin Chúa ban phước lành cho những người phụ nữ này, để họ được phù trợ với tư cách là những người mẹ và người nuôi dưỡng con cái mình theo đức tin Công Giáo Hãy để tấm gương đức tin và tình yêu của họ tỏa sáng.

Xin ban cho chúng con, những người con trong gia đình, luôn tôn vinh m ẹ của mình với tinh thần yêu thương và kính trọng.

Chúng con cầu xin nhờ danh thánh của Chúa Giêsu Kitô.

Amen.