Sunday 03 September 2023 is Father's Day. Together with Pope Francis, we would like to pray especially for all the fathers in our parish; that they be blessed with joy, courage, wisdom, grace and love; and to be exemplar fathers to their children.

Cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô, tôi muốn cầu nguyện đặc biệt cho tất cả những người cha trong giáo xứ chúng ta để họ được chúc lành với niềm vui, lòng can đảm, sự khôn ngoan, ân sủng và tình yêu, để trở thành những người cha gương mẫu cho con cái mình.

Lm. Nguyễn Hoàng Trung, SJ

Pope Francis' prayer for fathers

St Joseph is the model of the educator and the dad, the father.
I, therefore, entrust to his protection those who are fathers.
Best wishes to you on your day!
I ask for you the grace to be ever closer to your children,
allow them to grow, but be close, close!
They need you, your presence, your closeness, your love.
May you be for them as St Joseph was:
guardians of their growth in age, wisdom and grace.
May you guard them on their journey:
be educators and walk with them.
Thank you for all you do for your children: thank you.
May St Joseph bless you and accompany you.
Amen.

Lời Cầu Chúc Của Đức Thánh Cha Phanxicô

Thánh Giuse là mẫu mực của nhà giáo dục và của người cha (bố). Vì vậy, tôi giao phó những người cha (bố) cho Ngài bảo vệ. Xin gửi những Lời chúc tốt đẹp nhất đến những người cha (bố) trong ngày của cha!

Tôi cầu xin cho các người cha (bố) dồi dào ân sủng để luôn gần gũi hơn với con cái mình, giúp chúng lớn lên, nhưng xin hãy gần gũi, gần gũi! Họ cần bạn, sự hiện diện của bạn, sự gần gũi của bạn, tình yêu của bạn.

Cầu mong các người cha (bố) đối với con cái như Thánh Giuse: là người bảo vệ chăm sóc con cái trưởng thành về thể chất, tinh thần, sự khôn ngoan và ân sủng. Xin Chúa bảo vệ người cha trên cuộc hành trình của họ: hãy là những nhà giáo dục và đồng hành với con cái.

Cảm ơn vì tất cả những gì người cha đã làm cho con mình: xin cảm ơn. Xin Thánh Giuse chúc lành và đồng hành cùng những người cha.